Follow

Želim napraviti račun za predujam (v.2017)

Ovo su upute za novi način rada s računima za predujam, gdje se ne zahtijeva otkazivanje AR-a prilikom ispisa konačne fakture. 

Karakteristike ovog sistema:

 • Kada gost uplati predujam, mora mu se izdati račun za predujam. Taj račun više nije potrebno stornirati kao što je to bio slučaj u prethodnoj verziji programa, već se izdani predujam automatski prikazuje na konačnim računu u posebnom razdjeljku za predujmove.
 • Izdavanje računa za predujam također funkcionira za podračune A, B itd. za slučajeve u kojima, na primjer, postoji tvrtka na podračunu B, na koju treba da se glasi račun za predujam. Podračun mora biti odabran kod kreiranja računa za predujam.
 • Ne može se knjižiti predujam bez izdavanja računa za predujam (u prozoru za izdavanje računa za predujam).
 • Na rezervaciji gosta više nije moguće stornirati stavku naplate predujma. Moguće je samo stornirati čitav račun za predujam. To se uradi u prozoru: Kreiranje računa za predujam.
 • Na ispisu konačnog računa sada je i odjeljak "PDV iz predujma" koji prikazuje koliko je poreza bilo plaćeno već unaprijed. Dodano je i posebno polje koje prikazuje koliko poreza još treba platiti (za sve porezne stope zajedno).

Postupak izdavanja računa za predujam - avansnih računa

Otvorite rezervaciju na kojoj želite izdati račun za predujam i kliknite na 'Kreiranje računa za predujam' (ili na dugme 'Još' i onda odaberete 'Kreiranje računa za predujam').

AR-Kreiranje.jpg

Otvorit će se prozor za predujmove, kliknite ovdje na dugme 'Knjiženje plaćanje računa za predujam'.

2020-05-10_110012.jpg

U polje 'Valuta' unesite datum kada je uplata izvršena.

U polju 'Račun' odaberite podračun koji predstavlja kupca na kojeg će se glasiti račun za predujam, recimo B ako imate firmu na podračunu B (podračun A je obično uvijek za gosta). Pažnja: Podračun B morate imati već pripremljen. Kako se to uradi možete vidjeti u uputama: Unos poduzeća / agencije za račun

U polju 'Način plaćanja' odaberite odgovarajući način plaćanja avansa, u polje "Iznos" unesite koliko je uplaćeno i  polje 'Text / broj kartice' unesite broj rezervacije gosta kojem ste izdali predujam (na primjer: #12345). Taj će tekst biti prikazan na računu za predujam i također će biti vidljiv u arhivi računa tako, da odmah znate za koju rezervaciju je bio napravljen taj avansni račun.

Na kraju kliknite na dugme 'OK'.

 AR-pla_anje.jpg

U sljedećem prozoru koji se otvori, odaberite stavku koja će se knjižiti na račun za predujam i koristiti za obračun poreza. Odaberite stavku s 13%, 25% ili 0% stopom PDV-a. Na jedan račun za predujam može se knjižiti samo jedna stavka - jedna porezna stopa.

 

PAŽNJA: Ako ovdje pritisnete ESC ili kliknete na 'X' - zatvori prozor, program će automatski odabrati zadanu poreznu stopu, obično je to 13%

Sada se mora račun za predujam kreirati i ispisati. Svi računi za predujam odnosno naplate za predujmove prikazuju se u desnom prozoru. Može ih biti nekoliko, ali svaki se mora ispisati kako bi se kreirali račun za predujam koji će imati svoje broje računa. Kliknite na naplatu predujma, a zatim kliknite gumb 'Kreiraj RP'.

NAPOMENA: Ovaj se prozor ne može zatvoriti dok se ne kreira račun za predujam!AR-KreirajRP.jpg

Otvori se novi prozor Upute razdiobe. Samo kliknite 'OK' i ispisat će se račun za predujam na podračunu kojeg ste odabrali kada ste knjižili plaćanje računa za predujam - u našem slučaju podračun B koji se glasi na AGENCIJU RENEE D.O.O. 

AR-Upute_razdiobe.jpg
Račun za predujam može imati vlastiti numeracijski broj ili će se numerirati kao računi. Datum plaćanja također je prikazan kod načina plaćanja.

 

Nakon izdavanja računa za predujam, na rezervaciji se automatski knjiži stavka u minus u vrijednosti iznosa avansa. Ova stavka smanjuje iznos za plaćanje računa prilikom izdavanja konačnog računa.

Kako možemo znati je li za rezervaciju izdan račun za predujam?

 1. Otvorite rezervaciju i kliknite na gumb 'Kreiranje računa za predujam'. Tamo biste trebali vidjeti račun ili više računa za predujam.
 2. Ako je to rezerva u budućnosti, iznos računa za predujam prikazan je u navigatoru kod 'Terećenja'.

 AR-tere_enja.jpg

U arhivi (povijesti) računa računi za predujam su odvojeni od običnih računa s drugačijim fiskalnim šiframa, a u napomeni je zapisano 'Predujam'.

 

KORIŠTENJE AVANSA NA KONAČNOM RAČUNU GOSTA

Na dan kada gost plati konačni račun za boravak - obično kod odlaska, računa za predujam ne treba stornirati.

Gostu izdajte račun kao obično i knjižite mu sve usluge. Kada kliknete na CO - checkout, u prozoru za plaćanje prikazuje se samo razlika neplaćanih usluga, jer se plaćanja s predujmovima oduzimaju. Svi računi za predujam izdati na ovoj rezervaciji nabrojane su među naplatama.

U donjem primjeru na računu su korištene dvije akontacije s različitim brojevima, jedna s porezom od 9,5%, a druga s porezom od 22%. Polje "Ukupno" prikazuje puni iznos računa kao, da nije bilo predujmova.

Odjeljak "Obračun PDV-a" prikazuje ukupni PDV računa kao, da nije bilo predujmova.

Unaprijed plaćeni porez prikazan je u donjem desnom kutu u odjeljku 'PDV iz predujma'.

 

  

PROCEDURA STORNACIJE RAČUNA ZA PREDUJAM

Samo u slučaju da gost ne dođe ili je potrebno vratiti predujam, račun za predujam mora se otkazati. To se uradi u prozoru 'Kreiranje računa za predujam'. Kliknite račun za predujam kojeg želite stornirati i kliknite gumb 'Stornacija RP'.

 AR-Stornacija.jpg

Ispisat će se storno račun za predujam koji će dobiti sljedeći broj računa predujmova. Plaćanje s avansnog računa u plusu automatski će se dodati rezervaciji gosta. U slučaju, da stornirate račun za predujam jer ste uplatu vratili gostu, a on neće doći, trebate stavku predujma i storniranog predujma, kojeg ste dodali na račun, prenijeti na vašu rezervaciju za stornacije - vrijedi samo ako je rezervacija u statusu check-in.

 

IZVJEŠTAJI

Primjenjuju se sljedeći izvještaji:

 • Predujam - Izdati računi za predujam (Avansi - Izdati avansni računi)
  U njemu su navedeni svi izdani i stornirani računi za predujam s brojem konačnog računa gdje su bili korišteni.
 • Predujam - Nekorišteni računi za predujam (Avansi - Korišteni avansni računi)
  Ispisuje isto kao »Avansi - Izdati avansni računi«, ali samo one koji su još nisu bili korišteni.
 • Predujam - Korišteni računi za predujam (Avansi - Korišteni avansni računi)
  Ispisuje isto kao »Avansi - Izdati avansni računi«, ali samo one koji već bili korišteni.
 • Knjiga izdanih (izlaznih) računa za predujam 2020 (svake godine se dodaje nov izvještaj)
  Ispisuje i izdate račune za predujam i stornirane račune za predujam.

  AR-Knjiga.jpg
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.