Follow

Opći uvjeti poslovanja poduzeća iGost Informatika

LICENCIJA ZA UPORABU PROGRAMSKE OPREME protel

protel Hotel Software GMBH kao nositelj vlasničkih i autorskih prava (u nastavku davatelj licencije) dodijelio je NARUČITELJU (u nastavku primatelj licencije) licenciju za uporabu autorskog djela – računalnog programskog paketa (iz predmeta ugovora) koji primatelj licencije smije upotrebljavati samo za podršku poslovanja na opremi koja pripada objektu Hotel XYZ. Programski paket prepušten korisniku na uporabu ostaje vlasništvo IZVOĐAČA, koji zadržava sva prava vlasništva i autorska prava nad proizvodom.

Primatelj licencije obvezuje se upotrebljavati računalni programski paket (iz predmeta ugovora) u skladu s uputama davatelja licencije koje su priložene programskom paketu (djelomično na slovenskom, djelomično na engleskom jeziku); uporaba u drugačije svrhe zabranjena je. Primatelj licencije bez dozvole davatelja licencije ne smije mijenjati računalni programski paketa odnosno računalne programe koje sadržava ili predati trećoj strani.

GARANCIJA – programska oprema

Izvođač (MC sistemi d.o.o. / iGost Informatika d.o.o.) osigurava naručitelju (hotelijer) pravilan rad računalnog programskog paketa u okviru danih zahtjeva i specifikacija te valjanog zakonodavstva, što je objema strankama poznato na dan sklapanja ugovora. Izvođač ne preuzima jamstvo da će programska oprema zadovoljavati specijalne potrebe korisnika koje nisu bile izričito pismeno definirane kod sklapanja ugovora. Korisnik se o tome odgovara li programski paket njegovim potrebama i zahtjevima upoznao prije sklapanja ugovora na prezentaciji programskog paketa.

ODRŽAVANJE programske opreme

Održavanje je predmet posebnog ugovora o održavanju. Potpis ugovora o održavanju obvezan je aneks ugovoru. Ugovor vrijedi za cijelo vrijeme dok naručitelj upotrebljava programsku opremu koja je predmet ugovora. U slučaju da naručitelj prekine ugovor o održavanju, pri tome mora poslati izvođaču pismenu obavijest da više ne upotrebljava program protel.

ODGOVORNOST IZVOĐAČA

Naručitelj je svjestan da nije moguće potpuno isključiti greške u programskoj opremi i povezanim sustavima. Ako naručitelj primijeti bilo kakvu grešku u programskoj opremi, o tome mora što prije obavijestiti izvođača. Greška će biti otklonjena od strane izvođača u razumnom roku bez nadoplate za naručitelja. Umjesto otklanjanja greške izvođač može ponudi naručitelju novu verziju programske opreme koja je kompatibilna s prethodnom.

Iz navedenoga proizlazi:
Osim u slučajevima definiranim valjanim zakonodavstvom, izvođač ne odgovara za štetu naručitelja nastalu izravno ili neizravno u vezi s ovim ugovorom, predmetnom računalnom ili programskom opremom, njezinom uporabom ili drugačije. To uključuje i odgovornost za poslovnu štetu u slučaju gubitka hotelskih rezervacija, OVERBOOKINGA, pogrešne cijene za rezervacije i kazne u slučaju
poreznih i drugih zakonskih nepravilnosti.

Bez obzira na gore navedeno, izričito se isključuje odgovornost izvođača za boduću štetu koja među ostalim uključuje i štetu na podacima ili drugoj opremi ili vlasništvu te odgovornost za štetu nastalu zbog gubitka zarade. U slučaju da isključenje odgovornosti izvođača nije moguće, plaćanje odštete
ograničava se na iznos koji je manji ili jednak 20 % godišnjeg paušala za održavanje.

ODGOVORNOST NARUČITELJA

Programski paket omogućuje arhiviranje podataka, zato IZVOĐAČ ne odgovara za gubitak podataka koji bi nastao pri uporabi programskog paketa ili drugačije. Za izradu sigurnosnih kopija podataka odgovara isključivo NARUČITELJ.
Naručitelj se obvezuje da će računalni programski paket upotrebljavati u skladu s ugovorom i valjanim zakonodavstvom Hrvatske. IZVOĐAČ ne preuzima nikakvu odgovornost ako korisnik svjesno ili nesvjesno unosi, stvara ili ali prikazuje podatke na način koji nije u skladu s valjanim zakonodavstvom.

Naručitelje je odgovoran za to da cijene usluga koje su unesene u programsku opremu, bez obzira na to tko ih je unosio, cijelo vrijeme odgovaraju onima koje je naručitelj kreirao. To se posebno odnosi na cijene koje se prenose iz PMS-a na online prodajne kanale kao što su OTA i booking engine hotela. Zadatak je izvođača da naručitelju uz njegovu punu suradnju prenese potrebno znanje za nadzor i promjene cjenika.

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor o održavanju se uz potpis sklapa na cijelo vrijeme uporabe programske opreme izvođača.
U slučaju da naručitelj otkaže ugovor o održavanju, mora izvođaču poslati pismenu obavijest da više ne upotrebljava program protel. U slučaju otkaza ugovora naručitelj može dobiti novu verziju programske opreme samo kupnjom nove licencije.

iGost Informatika d.o.o.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.