Follow

Kako dodati nov artikal - uslugu ?

Za upis novog artikla - usluge trebate se prijaviti u Protel SD i odabrati: Knjigovodstvo\Promet i plaćanja\Usluge

  Dadavanje_usluga.jpg

Otvara se spisak već unesenih usluga. Sada kliknite na dugme 'Novi'.
 PH_Usluge_-_nova.jpg

Otvoriti se prozor u koji unosite podatke za novu uslugu.

 PH_unos_usluge.jpg

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.